Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo „STOLBUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ruszowie
ul. Lipowa 10
59-950 Ruszów

tel. 75 77 14 288 i 75 77 14 289
faks 75 77 14 529

Dyrektor Michał Kmieć – 75 77 14 288 w. 15 (e-mail: michal.kmiec1@gmail.com)
Główny księgowy Małgorzata Novikov – 75 77 14 288 w. 13

sekretariat – e-mail: stolbud@post.pl

dział handlowy – e-mail: michal.kmiec1@gmail.com
- e-mail: abstolbud@o2.pl

strona internetowa: www.stolbud-ruszow.pl

NIP 615-002-47-03
NIP UE PL6150024703
REGON 230530493

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy
KRS 0000065306

kapitał zakładowy 320.000,00 zł
kapitał wpłacony 320.000,00 zł

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Przedsiębiorstwo „STOLBUD” sp. z o.o. w Ruszowie, ul. Lipowa 10, 59-950 Ruszów, NIP: 6150024703, KRS: 0000065306.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lipowa 10, 59-950 Ruszów lub email: stolbud@post.pl

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do następujących celów:

  • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienia i przechowywania faktur,
  • marketingu produktów i usług Przedsiębiorstwa „STOLBUD” sp. z o.o. – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów.

 

Przedsiębiorstwo „STOLBUD” sp. z o.o. w Ruszowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe ręcznie lub automatycznie.

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej spółki, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez spółkę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez spółkę odbiorcom poza strukturą spółki. Zawsze w takiej sytuacji spółka dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu spółki, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

  • urzędy skarbowe, urzędy statystyczne, banki i instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących spółkę i Panią/Pana (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów);
  • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie;
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
Realizacja praw
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez spółkę usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.Teren spółki objęty jest monitoringiem wizyjnym rejestrowanym na serwerach firmy, który udostępniany jest jedynie na pisemny wniosek sądu, prokuratury, policji i innych służb upoważnionych do żądania danych zawartych w zapisie wizyjnym.